Opublikowano Dodaj komentarz

Co to jest rekuperacja?

Co to jest rekuperacja?

Co to jest rekuperacja? W telegraficznym skrócie rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W rekuperacji chodzi o to, żebyśmy mieli świeże powietrze w domu cały czas, 24 h na dobę. A przy okazji dzięki odzyskowi ciepła oszczędzamy na ogrzewaniu od 10 do nawet 30%.

Ogólnie wentylacja w domu jest potrzebna po to, żeby dostarczać do wnętrza domu świeże powietrze zawierające tlen niezbędny do oddychania i do spalania paliw w piecach, a usuwać z niego powietrze zużyte. Ważne jest też usuwanie nadmiaru wilgoci powstającej podczas gotowania, prania lub kąpieli. Niedobór tlenu w niedostatecznie wentylowanych wnętrzach ma niekorzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi, a nadmiar wilgoci w powietrzu działa niszcząco na mury budynku i elementy jego wyposażenia.

Poniżej odpowiadam na kilka najczęściej zadawanych przez klientów pytań dotyczących rekuperacji w domu jednorodzinnym:

Czy w domu z rekuperacją możemy mieć otwierane okna?

Tak, w domu z rekuperacją jak najbardziej można mieć wszystkie okna z możliwością otwarcia. Ale tak na prawdę nie jest to konieczne, gdyż i tak będziemy mieć świeże powietrze w całym domu. Okna nieotwieralne „fix” są tańsze, więc być może w niektórych miejscach warto jest je zastosować korzystając z tego komfortu, że mamy w domu rekuperację.

Czy w domu z rekuperacją potrzebne są kominy wentylacyjne?

Nie, w domu z rekuperacją nie są potrzebne ani kominy wentylacyjne, ani kratki czy zetki wentylacyjne. Natomiast w domu z wentylacją naturalną musi być kilka kanałów wentylacyjnych i muszą one wystawać co najmniej kilkadziesiąt centymetrów ponad połać dachu, co czasem też zmienia wygląd budynku na mniej atrakcyjny. Jedyne kominy jakie mogą wystąpić w domu z rekuperacją to takie związane z ogrzewaniem, w zależności od typu pieca lub komin od kominka jeśli taki planujemy. W ten sposób mimo kosztów rekuperacji oszczędzamy na koszcie budowy kominów.

Jaki jest orientacyjny koszt rekuperacji w domu jednorodzinnym?

Koszty podzieliłabym na dwie kategorie: koszt projektu i koszt urządzenia z montażem:

 1. Kosz projektu wynosi ok. 1000 zł
 2. Koszt wykonania rekuperacji ok. 6000 zł

Przykładowo w jednym z projektowanych przez nas domów bez systemu rekuperacji koszt kominów wentylacyjnych wynosił ok. 3500 zł za materiał oraz wykonanie. Czyli koszt rekuperacji w tym momencie jest dwukrotnie wyższy, ale za to dużo wyższy komfort użytkowania domu oraz możliwość wieloletniej oszczędności na ogrzewaniu domu.

Czy w domu z rekuperacją można mieć kominek?

Tak, jak najbardziej w domu z rekuperacją można mieć kominek. Wskazane jest zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania tzn. takiego, który powietrze do spalania pobiera z zewnątrz. Nie powinno stosować się otwartego paleniska.

Przeczytaj też: Dom pasywny – czym różni się w wyglądzie od domu tradycyjnego?

Opublikowano Dodaj komentarz

Dom pasywny – czym różni się w wyglądzie od domu tradycyjnego?

dom pasywny

Dom pasywny to dom o niskim zapotrzebowaniu na energię, czyli poniżej 15 kWh/(m²·rok). Czy taki dom różni się samym wyglądem od domu tradycyjnego? Okazuje się, że tak! Dla energooszczędności domu znaczenie ma również jego kształt, czyli bryła budynku.

Dom pasywny lub energooszczędny może mieć formę architektoniczną domu tradycyjnego, ale większą efektywność uzyskamy jeśli zastosujemy rozwiązania wpływające na oszczędzanie energii już w samym kształcie budynku.

Jakie są w takim razie charakterystyczne cechy wyglądu domu pasywnego?

Pierwszą ważną cechą jest zwarta bryła budynku, nie musi to być koniecznie plan prostokąta, ale im bardziej rozczłonowana jest bryła, tym więcej w budynku jest ścian zewnętrznych w stosunku do jego powierzchni. Zwartość, czy rozczłonkowanie budynku określa współczynnik A/V ( area/volume). Dla energooszczędności zawsze najlepszy będzie jak najmniejszy współczynnik A/V. Współczynnik ten określa stosunek przegród zewnętrznych (ich powierzchnię) do kubatury („objętości”) domu.

Drugim istotnym czynnikiem przy planowaniu wyglądu domu pasywnego jest unikanie balkonów, lukarn i wykuszy, gdyż są to miejsca, przez które może uciekać ciepło z domu. Poniżej zdjęcie termowizyjne domu, na którym wyraźnie widać zaznaczone kolorem czerwonym ucieczka ciepła przez wykusz z balkonem.

Fot. InfraTec

Oczywiście jeśli zależy Ci na tym, żeby mieć balkon w domu pasywnym to jest to możliwe. Istnieją rozwiązania techniczne, które umożliwiają montaż balkonu w taki sposób, żeby nie powodowało to ucieczki ciepła. Jednym z ciekawych rozwiązań może być na przykład montaż balkonu na metalowych linkach (cięgnach). Innym może być użycie balkonowego łącznika termoizolacyjnego.

dom pasywny balkon
Balkon w domu pasywnym

Charakterystyczną cechą wyglądu domów pasywnych są duże przeszklenia od południowej strony domu oraz jak najmniejsze przeszklenia lub całkowity ich brak od strony północnej.

Im większe przeszklenia zaplanujemy od strony południowej, tym większe będą zyski z promieniowania słonecznego. Domy pasywne mogą wykorzystywać efekt szklarniowy. Jest to źródło dodatkowego ciepła dla wnętrza budynku. Taką „szklarnią” w domu pasywnym jest ogród zimowy, o którym mówi się, że zapewnia nam piątą porę roku. I tutaj też często powstaje pytanie, a co w lecie kiedy dom może nadmiernie się przegrzewać? Podczas projektowania bierze się to też od razu pod uwagę, najprostszą metodą zapobiegania takiej sytuacji są ruchome osłony okienne. Od strony północnej domu pasywnego najlepiej jest zaplanować pomieszczenia techniczne, łazienki, czy korytarze.

dom pasywny szklarnia
Szklarnia w domu pasywnym

Kolejną cechą domów pasywnych jest oddzielanie garażu od konstrukcji domu. Garaż powinien stanowić oddzielny budynek lub być połączony z domem łącznikiem jeśli ma stanowić jedną bryłę z domem.

Inną charakterystyczną cechą w konstrukcji domu pasywnego, ale już nie mającego wpływu bezpośrednio na jego wygląd są fundamenty. Domy pasywne posadawia się na płycie fundamentowej. Płyta fundamentowa z szalunkiem traconym ogranicza do minimum mostki termiczne w obrębie fundamentów.

Podsumowując dom pasywny powinien być zaprojektowany w taki sposób, żeby miał jak najmniejszą ilość ścian zewnętrznych, powinno unikać się zbędnych elementów, przez które istnieje możliwość ucieczki ciepła takich jak balkony, lukarny, czy wykusze. Warto wykorzystać efekt szklarniany budując ogród zimowy od strony południowej oraz unikać lokalizowania garażu w bryle budynku.

Opublikowano Dodaj komentarz

Wpis do dziennika budowy – kto może zrobić?

Dziennik budowy to dokument, w którym opisany jest przebieg robót budowlanych.

Kto może zrobić wpis do dziennika budowy?

Według § 9. Dz.U.2018.0.963 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy;

5) kierownik robót budowlanych;

6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

2. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 5, upoważnione są do dokonywania wpisów w dzienniku budowy w zakresie, o którym mowa w tym przepisie

Opublikowano Dodaj komentarz

Kiedy warunki zabudowy tracą ważność

WARUNKI ZABUDOWY WAŻNOŚĆ

Według Art. 59. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – [Decyzja o warunkach zabudowy – istota] – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Warunki Zabudowy (WZ) mają ważność bezterminową. Nie są one ograniczone terminem ważności.

Istnieją jednak sytuacje, w których warunki zabudowy ulegają wygaśnięciu, czyli tracą swoją „ważność”. A są to:

 1. Ogłoszenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, w którym znajduje się nieruchomość.
 2. Warunki zabudowy ulegają wygaśnięciu po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Czyli nie można uzyskać kolejnego, odrębnego pozwolenia na budowę na tych samych warunkach zabudowy.
 3. Oraz jeśli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę.

Dz.U.2020.293 t.j.

 | Akt obowiązującyWersja od: 19 stycznia 2021 r.Art.  65.  [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy]

1.  Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.2.  Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

3.  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Co to są warunki zabudowy?

Dz.U.2020.293 t.j.

 | Akt obowiązującyWersja od: 19 stycznia 2021 r. Art.  59.  [Decyzja o warunkach zabudowy – istota]

1.  Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.2a.  52  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.3.  W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości: 1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo 2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.52 Art. 59 ust. 2a zmieniony przez art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.

Opublikowano Dodaj komentarz

Konserwacja podstawowe pojęcia

zabytek definicja

ZABYTEK – istotą zabytku jest jego przynależność do przeszłości oraz wartości określone przez specjalistów. Autentyzm zabytku wiąże się z zachowaniem jego materii.

Wg. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;”

„W ujęciu prawnym natomiast to przedmiot lub obiekt poddany ochronie prawnej ze względu na szczególne wartości, stwierdzone naukowo i potwierdzone formalnie wpisem do rejestru zabytków.” M.T. Witwicki, Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków.

Zwycięzca konkursu Zadbany Zabytek 2019, Zakład Karny w dawnym klasztorze karmelitańskim w Nowym Wiśniczu.
Zwycięzca konkursu Zadbany Zabytek 2019, Zakład Karny w dawnym klasztorze karmelitańskim w Nowym Wiśniczu. Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Dziedzictwem kulturowym są dobra kultury, które uznane zostały za wartościowe przez kolejne pokolenia i dzięki temu dotrwały do dziś.

Istotą dziedzictwa jest jego współczesne i przyszłe znaczenie, służy ono współczesnym i przyszłym potrzebom. Dziedzictwo to nie tylko materialne dobro kultury, ale także nasza pamięć i tożsamość (wartości niematerialne). Nie jest to tylko przedmiot ochrony, jest to również potencjał dla przyszłego rozwoju. O przyjęciu dziedzictwa jako swoje decyduje społeczność. Autentyzm dziedzictwa wiąże się z doznaniami i wartościami społecznymi.

Samej wartości niematerialnej nie można jednak wpisać do rejestru zabytków.

PODSTAWOWE KATEGORIE ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH

KONSERWACJA – działania techniczne podejmowane w celu utrzymywania zabytku w dobrym stanie  poprzez  doraźne naprawy, oraz wzmacnianie substancji i struktury zabytku przy  wykorzystaniu tradycyjnych i współczesnych metod technicznych. Wykluczone są przy tym  jakiekolwiek zmiany w ukształtowaniu i  wystroju obiektu.

konserwacja profilaktyczna – konserwacja polegająca na stałym utrzymywaniu zabytku w dobrym stanie poprzez doraźne, drobne naprawy. Nic złego się jeszcze nie dzieje, ale zabezpieczamy obiekt przed możliwymi zagrożeniami.

konserwacja zachowawcza – konserwacja polegająca na wzmacnianiu substancji i struktury zabytku przy wykorzystaniu najnowszych środków i metod technicznych. Wykluczone są przy tym zmiany formy detalu budowli.

RESTAURACJA – polega na ujawnieniu i uczytelnieniu historycznej formy budowli lub zespołu zabytkowego dla zwiększenia oddziaływania dydaktycznego i estetycznego zabytku.

Uczytelnić historyczną formę budynku można poprzez: niewielkie uzupełnienia zharmonizowane z całością i jednoznacznie odróżniające się od partii autentycznych, tak żeby nie fałszowały wartości dokumentalnej zabytku.

Może to być na przykład uzupełnienie kamiennego obramienia, uzupełnienia brakujących elementów cegieł w elewacji lub stolarki okiennej.

W niektórych przypadkach uczytelnienie formy można uzyskać poprzez odsłonięcie zabytku lub jego części spod faz późniejszych pod warunkiem, że usunięte elementy mają zdecydowanie niższą wartość od wydobytych. Stan zachowania oraz ilość substancji zabytkowej, która ma być wydobyta powinny zasługiwać na odsłonięcie, np. rozbiórka późniejszych ścianek działowych, dobudowanych elementów, detali itp.

Warunkiem koniecznym zabiegu restauracji jest dostarczona przez sam zabytek pewność naukowa – w odróżnieniu od hipotezy (przypuszczenia). Uzupełnienia powinny odróżniać się od części autentycznych.

UZUPEŁNIENIA ZABYTKOWYCH STRUKTUR

Uzupełnienia parahistoryczne. Są to uzupełnienia w miejscach gdzie bryła budynku lub założenia architektonicznego się nie zachowała. Działania polegają na przywróceniu niezachowanemu w części zabytkowi jego kształtu, układu przestrzennego przez odtworzenie utraconych części. Części te zostały utracone na skutek zniszczeń lub utylitarnych przebudów i adaptacji. Może to być na przykład przywrócenie całości układu przestrzennego, powtórne zespolenie i zharmonizowanie brył.

Warunkiem podejmowania takich działań jest pełna wiedza naukowa o niezachowanych fragmentach, czy obiektach i ich otoczeniu. Uzupełnienia powinny mieć jednoznacznie współczesny charakter.

Reintegracja – synonim „scalenia”, czyli uzupełnienie braków i ubytków nie w formie historycznej, lecz współczesnej.

Uzupełnienia ahistoryczne, są to uzupełnienia poprzez rozbudowę obiektu zabytkowego, dobudowę, lokalizację nowego obiektu kubaturowego na działce.

Może być to architektura środowiskowa (relatywna) – czyli nawiązująca do form zabytkowych lub wyprowadzana z nich. Architektura mimetyczna – naśladująca zabytkowe formy. Uzupełnienia mogą przybrać też formę architektury neutralnej, która stanowi współczesne tło dla architektury historycznej.
Innym podejściem jest też architektura odmienna, kontrastująca lub przeciwstawiająca się formom zabytkowym.

REINTEGRACJA jest zespoleniem i zharmonizowaniem struktury przestrzennej obszaru problemowego z zastosowanie restauracji historycznych form architektonicznych (restauracja), współczesnych form architektonicznych (uzupełnienia parahistoryczne) w miejscu niezachowanych fragmentów i przy zastosowaniu ich pierwotnych gabarytów.

REWALORYZACJA to działania konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych.

Pojęcie rewaloryzacji w odniesieniu do obiektów architektury zawiera połączenie zabiegów konserwatorskich (takich jak oczyszczenierekompozycja, reintegracja czy odbudowa) z całym repertuarem zabiegów adaptacyjnych. Rezultatem tych działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych założeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych, do wymogów współczesnych użytkowników, dostosowanie funkcjonalne oraz integrację z kontekstem urbanistycznym. Rewaloryzacja w połączeniu z całokształtem działań gospodarczych i społecznych związanych z poprawą funkcjonalną i użytkową nazywana jest rewitalizacją.

Zagroda-Muzeum Wsi Markowa zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie, w kategorii: „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu”. 

ZASTĘPOWANIE KONSERWACJI I RESTAURACJI RENOWACJĄ jest świadomym dążeniem do przywracania zabytkom dawnej świetności. Oznaki upływu czasu mogą zostać uznane przez właścicieli i lokalne władze jako wstydliwe, jako przejaw zaniedbań. Wartości autentyzmu i dawności (wg Riegla – wartości starożytnicze) są często bezpowrotnie niszczone przez pośpiech i niewłaściwe działania. Nasilają się tendencje do budowy „NOWYCH ZABYTKÓW”  w postaci historyzujących architektonicznie uzupełnień zabytkowych struktur.

INWENTARYZACJA BUDOWLI ZABYTKOWEJ I BADANIA KULTUROWE są podstawą opracowania projektu architektoniczno-konserwatorskiego. Badania historyczne (kwerendy) badania archeologiczne, badania historyczno-architektoniczne architektury. Studia środowiskowe/krajobrazowe badania polichromii/malarstwa ściennego, badania dendrochronologiczne, badania warunków gruntowych fundamentowania.

WALORYZACJA KONSERWATORSKA ZABYTKU ARCHITEKTURY wartości kulturowe, artystyczne, estetyczne, naukowe, historyczne oraz stan techniczny.

DZIAŁANIA KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU ARCHITEKTURY to konserwacja, restauracja, odbudowa, restytucja, anastyloza (rekompozycja), reintegracja, integracja i translokacja.

 • FORMY OCHRONY ZABYTKÓW 
 • 1) wpis do rejestru zabytków 2) uznanie za pomnik historii 3) utworzenie parku kulturowego 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona zabytków polega, w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:  1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych możliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. 2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. 3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków. 4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę. 5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków. 6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Powyższe zadania są obowiązkiem organów państwa i samorządów terytorialnych.

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:  1) naukowego badania i dokumentowania zabytku. 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. 5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

ORGANY OCHRONY ZABYTKÓW to Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konerwatora Zabytków, może powierzyć w drodze porozumienia prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów leżących na terenie województwa. Zadania te mogą być również powierzone instytucjom wyspecjalizowanym w opiece nad zabytkami za zgodą organizatora właściwego dla tych instytucji. Prowadzenie rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków jak również wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie nie może być przekazywane.

Źródła: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Opublikowano Dodaj komentarz

Pozwolenie na budowę domu – 9 dokumentów jakie trzeba zdobyć

pozwolenie na budowe domu dokumenty

Pozwolenie na budowę domu krok po kroku. Warto przed budową domu zadać sobie pytanie, jakich dokumentów potrzebujemy? Gdzie je złożyć? Czy może nam w tym pomóc architekt?

 1. Złożenie wniosku o Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie gminy lub w Starostwie Powiatowym. Koszt opłaty administracyjnej to około 200 zł. Najpierw wpłaca się kwotę 90 zł, a potem po przygotowaniu wypisu i wyrysu urząd przed wydaniem nam dokumentów dolicza nam dodatkową opłatę.
 2. Jeśli na obszarze, na którym posiadamy działkę nie ma obowiązującego Planu Miejscowego to trzeba złożyć wniosek o Warunki Zabudowy.
 3. Warunki techniczne do przyłączy. Składamy wniosek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wody i Kanalizacji o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Oraz warunki przyłączenia do sieci gazowej – jeśli planujemy instalację gazową.
 4. Złożenie wniosku o odrolnienie lub odlesienie do odpowiednich organów jeśli w rejestrze gruntów znajduje się informacja o takim rodzaju gruntów. W Warszawie wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej składa się w Urzędzie m.st. Warszawy Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej można złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 278.
 5. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa potrzebna do wykonania projektu budowlanego. Potrzebne są 4 egzemplarze w wydruku i wersja elektroniczna w formacie .dxf / .dwg do programu AutoCad. Mapa wykonywana jest przez uprawnionego geodetę. Na podstęplowaną przez urząd mapę czeka się około 3 tygodni, natomiast już wcześniej możemy dostać plik w wersji elektronicznej, na którym architekt może zacząć projektować. Koszt zależy od wielkości działki, dla domu jednorodzinnego jest to ok. 800 zł.
 6. Badania geotechnicznych gruntu. Nie w każdym urzędzie są obowiązkowe, ale dobry architekt nigdy nie zgodzi się na wykonanie projektu bez badań geotechnicznych. Sprawdzamy w ten sposób nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Koszt zależy od liczby odwiertów jakie trzeba wykonać. Dla domu jednorodzinnego wystarczą 2-3 odwierty. Jest to koszt około 1000 zł.
 7. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu – zezwolenie na lokalizację zjazdu – w przypadku kiedy zjazd jest projektowany. Dotyczy to zjazdu z działki na drogę gminną, powiatową lub wojewódzką. Lub jeśli zjazd jest istniejący -Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego. Potrzebny jest do tego rysunek zagospodarowania terenu oraz opis programu inwestycji z bilansem parkingowym.
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów – jeśli istniejące drzewa będą kolidować z planowaną inwestycją.
 9. Projekt budowlany – projekt indywidualny lub adaptacja projektu gotowego. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz warunkami technicznymi dla mediów. Projekt musi być podpisany przez uprawnionego architekta, w projekcie mają znaleźć się również zaświadczenia z izb.

Ile będziemy czekać na Pozwolenie na budowę domu od momentu złożenia wniosku? Ustawowo jest to maksymalnie 65 dni, ale pod warunkiem, że projekt jest kompletny. Jeśli projekt wymaga uzupełnień to na czas wypożyczenia projektu odliczane dni są zawieszane.

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz dobrego i zaangażowanego architekta.

Opublikowano Dodaj komentarz

Shutterstock – ile można zarobić?

zarobki shutterstock ile można zarobić

Zakładając konto na Shutterstock Contributor sama zastanawiałam się, czy gra jest warta świeczki, ile można zarobić i czy włożona w to praca kiedyś się zwróci?

Z moich obserwacji wynika, że powstają całe firmy zatrudniające pracowników do robienia zdjęć i grafik na sprzedaż na stockach. Zarabiają setki tysięcy dolarów w ciągu miesiąca.

Natomiast mnie najbardziej interesowało ile jestem w stanie zarobić na swojej własnej pracy. I co najlepiej się sprzedaje. Przyznam, że statystyki zdobyte na swojej własnej skórze są dla mnie dosyć zaskakujące.

W swoim portfolio mam obecnie 262 grafiki i jedno zdjęcie. Większość z tych grafik dodałam w pierwszym roku od założenia konta sprzedawcy. Wynika to z tego, że miałam wtedy więcej czasu. Nadal staram się co jakiś czas dodawać coś nowego ze względu na to, że zaobserwowałam, że wpływa to pozytywnie na sprzedaż grafik, które już posiadam.

Co tak na prawdę najlepiej się sprzedaje na Shutterstock w moim przypadku?

Pomyślałam, że najlpeiej będzie pokazać to na prawdziwych przykładach. Obrazek poniżej to screenshot z mojego konta zrobiony w maju 2020 roku.

Co mnie zaskoczyło? Właściwie to, że sprzedają się na prawdę najprostsze grafiki. Hitem w moim przypadku okazał się złoty podział, który do tej pory sprzedał się 114 razy.

Co z mojego doświadczenia ma wpływ na to jak dana grafika / zdjęcie się sprzedaje?

 • wg. najważniejsze jest, żeby pomyśleć co się komu może przydać – czyli najprościej mówiąc jakie są potrzeby rynku.
 • dobrze dobrane słowa kluczowe, tutaj też trzeba pomyśleć lub może wyszukać na podstawie podobnych przykładów jakich słów użyć, żeby zdjęcie/grafika trafiła do osoby kupującej
 • regularne dodawanie konentu do swojego konta, nawet jeśli oznacza to jedną grafikę, czy zdjęcie na miesiąc. Na prawdę warto.

Ja osobiście jestem zadowolona z tego, że założyłam konto sprzedawcy. Nie jestem na pewno w stanie się z tego utrzymać, ale jest to bardzo miły dodatek do codziennych zarobków. W moim przypadku piersze zarobki zaczęły się po miesiącu od założenia konta. Pierwszą wypłatę dostałam po ok. 3 miesiącach.

Konto sprzedawcy możesz założyć na: Shutterstock Contributor , a jeśli potrzebujesz więcej informacji jak to zrobić wejdź na https://arch-vis-studio.pl/konto-sprzedawcy-na-shutterstock-jak-zalozyc

Opublikowano Jeden komentarz

Zmiany istotne i nieistotne w projekcie

zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Czym są zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym?

Sytuacją idealną jest gdy, wszystkie zmiany w projekcie jesteśmy w stanie zrobić przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem budowy. Niestety czasem nie jest to możliwe, w trakcie budowy może okazać się, że sytuacja zmusza nas do dokonania zmian w projekcie.

Zmiany istotne i nieistone w projekcie dotyczą więc sytuacji, w której projekt został już zatwierdzony przez starostę (uzyskaliśmy pozwolenie na budowę). W prawie budowlanym istnieje pojęcie odstępstw istotnych i nieistotnych.

O tym czy zmiana jest istotna, czy nieistotna decyduje architekt (projektant). Decyzję architekta weryfikuje nadzór budowlany po zakończeniu robót i zgłoszenia budynku do użytkowania.

Zmiany (odstępstwa) istotne

Odstępstwa (zmiany) istotne wymagają sporządzenia projektu zamiennego, czyli zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można kontynuować prace budowalne.

Co jest zmianą istotną wg. prawa?

 • Zmiany w zagospodarowaniu terenu (nie dotyczy obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych)
 • Zmiana powierzchni zabudowy
 • Zmiana kubatury budynku
 • Zmiana wysokości budynku
 • Zmiana długości lub szerokości budynku (za wyjątkiem zmian nie przekraczających 2%)
 • Zmiana liczby kondygnacji
 • Zmiana sposobu użytkowania

Zmiany (odstępstwa) nieistotne

Zmiany nieistotne trzeba nanieść na projekt oraz wpisać do dziennika budowy, nie wymagają one przerywania prac na budowie.

Co jest zmianą nieistotną wg. prawa?

 • Zmiana otworów okiennych oraz drzwiowych. Ich liczby, rodzaju, wielkości i kształtu.
 • Częściowa realizacja inwestycji
 • Zmiana materiału ścian wewnętrznych i zewnątrznych
 • Zmiana rodzaju pokrycia dachu
 • Zmiana kąta nachylenia dachu – jeśli nie zmieni to kubatury budynku
 • Zmiany w instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • Zmiana usytuowania źródła ciepła

Zmiany istotne i nieistotne w projekcie są ważne i nie należy ich zaniedbywać. Zaniedbanie wprowadzenia zmian grozi wszczęsciem procedury legalizacji samowoli budowlanej w nadzorze budowlanym.

Na podstawie Prawo budowlane Art. 36a

Przeczytaj też: Dom, projekt gotowy, czy projekt indywidualny. Porównanie kosztów.

Opublikowano Dodaj komentarz

Dom: projekt gotowy czy projekt indywidualny? Porównanie kosztów.

projekt dom kosztów

Projekt „domu” to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych podczas planowania i budowy domu. Od niego zleży ile wydamy na całą inwestycję. Możemy zdecydować się na projekt indywidualny, czyli na zamówienie, lub gotowy.

 Kiedy wybrać projekt indywidualny, a kiedy zdecydować się na gotowy? 

Przede wszystkim na samym początku najważniejsze jest poznanie naszych własnych oczekiwań, zastanowić się nad tym jak wygląda nasze codzienne życie, przyzwyczajenia i co jest dla nas ważne w domu/mieszkaniu. Jakie mamy zwyczaje, plan dnia, czy chodzimy nago po sypialni? Czy lubimy pić kawę na tarasie rano? A może jesteśmy nocnymi markami?

Wymarzony dom to taki, który spełnia nasze oczekiwania. Ważne jest również uwzględnienie planów na przyszłość. Czy planujemy dzieci? Czy obecne biuro na parterze będziemy chcieli w przyszłości zmienić na pokój dla starszego rodzica?

Takie pytania i wiele innych zada nam dobry Architekt. Nawet jeśli nie zdecydujemy się na projekt indywidualny to zawsze warto skonsultować się wcześniej z projektanem, który miałby zrobić adaptację projektu gotowego. Wiele razy zdarzyło mi się, że inwestor najpierw zakupił już ostatecznie projekt, a potem dopiero zaczął szukać Architekta. Czasem okazuje się, że zmiany w kupionym projekcie są tak kosztowne, że można było zrobić projekt indywidualny w cenie projektu gotowego z adaptacją.

Zmiany w projekcie gotowym mogą spowodować jego niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy jeśli takiego planu nie ma dla obszaru, w którym posiadamy działkę. Niezależnie od zakresu zmian inwestor nie może wprowadzić ich sam, zmiany musi wprowadzić i autoryzować architekt adaptujący, który dokładnie sprawdzi zgodność projektu z planem miejscowym lub warunkami zabudowy.

Kupując projekt gotowy warto zwrócić uwagę na jakie zmiany pozwala architekt, który go zaprojektował (jest to jego dzieło). Zazwyczaj projektanci pozwalają na zmianę fundamentów, technologi budowy, technologi wykonania stropów, pokrycia dachu, zmiany w instalacjach wewnętrznych, zmianę układu pomieszczeń. Można dokonywać również zmiany w wielkości okien i drzwi lub zdecydować się na likwidację okna. Jeśli chodzi o gabaryty budynku, zazwyczaj można powiększyć jego wymiary zewnętrzne do 10%, można też nieznacznie podwyższyć budynek.

Wszystkie wymienione zmiany są dozwolone pod warunkiem zachowania parametrów wymaganych przepisami i normami, zachowania formy architektonicznej projektu oraz jeśli to konieczne to ponownego obliczenia konstrukcji. Niezależnie od zakresu zmian inwestor nie może wprowadzić ich sam, zmiany musi wprowadzić i autoryzować architekt adaptujący.

Co jest taką kosztowną zmianą? Wszystko co wiąże się ze zmianami w konstrukcji budynku. Gdyż wtedy ponosimy koszt nie tylko pracy Architekta, ale również w adaptację musi włączyć się Konstruktor, który np. od nowa przeliczastrop, dach lub inne elementy konstrukcyjne. Taką zmianą jest np. przesunięcie klatki schodowej, zmiana kąta nachylenia dachu, powiększenie pomieszczeń kiedy w grę wchodzą ściany nośne.

Kiedy warto zdecydować się na projekt gotowy?

Muszą być spełnione dwa warunki. 1. Wybrany projekt gotowy spełnia 95% Twoich oczekiwań. 2. Z tego projektu została wybudowana już duża ilość domów. Idealną sytuacją byłaby możliwość zobaczenia takiego domu na żywo i porozmawianie z właścicielami jak przebiegła budowa i na jakie problemy się natknęli. Wtedy sami możemy ich uniknąć, bądź być na nie gotowi.

Czy i w jakim przypadku warto zamówić projekt indywidualny?

Warto zwrócić uwagę, że dostępne projekty gotowe nie są projektami budwolanymi. Za pomocą samego projektu gotowego nie wybudujesz domu. Dopiero dopasowanie projektu do posiadanej działki przez Architekta daje Ci możliwość uzyskania pozwolenia na budowę domu.

Jeśli wybierzesz dobrego projektanta, to może okazać się, że mimo iż początkowo zapłacisz te 5-10 tys. zł więcej za projekt to dzięki jego wiedzy i doświadczeniu podczas budowy zaoszczędzisz 10, 20, 30 a nawet czasem 40 tys. zł.

Jak możemy uzyskać takie oszczędności? Projekty gotowe są często przewymiarowane konstrukcyjnie, ich projektanci dmuchają na zimne i np. dają wiekszą ilość zbrojenia lub zbyt duże przekroje więźby dachowej. Taki projekt nie jest dostosowany do możliwości Twojej działki, ma być odpowiedni dla jak największej ilości kupujących. Z założenie projekty gotowe są zrobione tak, żeby się jak najlepiej sprzedawały.

Poniżej znajduje się porównanie wyceny adaptacji domku i indywidualnego projektu, które ostatnio robiliśmy dla klienta. Każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie.

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGOCena nettoPROJEKT DOM INDYWIDUALNYCena netto
mapa do celów projektowych – cena orientacyjna800mapa do celów projektowych – cena orientacyjna800
zakup projektu typowego3500analizy przedprojektowe (analizy, badania działki, przygotowanie wstępnej dokumentacji)1000
projekt zagospodarowania terenu1000projekt koncepcyjny w tym 2 wizualizacje bryły zewnętrznej5000
opinia geotechniczna – cena orientacyjna1200projekt budowalny wielobranżowy (konstrukcje, instalacje wewnętrzne: elektryka, wod-kan, gaz, charakterystyka energetyczna)11000
pełna obsługa urzędu (złożenie, poprawki)1000opinia geotechniczna – cena orientacyjna1200
zmiany w projekcie elektrycznym500pełna obsługa urzędu (złożenie, poprawki)1000
zmiany w projekcie konstrukcyjnym2000wydruki i oprawa500
zmiany w układzie funkcjonalnym1000SUMA20500
zmiany w projekcie wododno-kanalizacyjnym300
zmiany w projekcie gazowym300
wydruki i oprawa250
SUMA11850

Podsumowując projekt gotowy wraz z adaptacją może kosztować od ok. 8000 zł do ok. 12000 zł w zależności od ilości zmian jakie chcemy w nim wprowadzić. Projekt indywidualny to kosz ok. 20000 zł, jest droższy, ale jeśli wybierzemy dobrego projektanta to w możemy dużo więcej zaoszczędzić przy budowie domu.

Projekt „dom” to często projekt na całe życie, warto zastanowić się co jest dla Ciebie najlepsze. 🙂

Opublikowano Dodaj komentarz

Zmiany w 3dwarehouse.sketchup.com

3dwarehouse.sketchup.com zapis na starsze pliki 2016 2015 2014

” Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia. ” Zmiany pojawiły się również w największej bazie modeli do SketchUp – 3dwarehouse. Od niedawna nie można już ściągnąć modeli w wersjach SketchUp 2017 i starszych.

Jak sobie z tym radzić?

Najprostszą metodą dla osób, które posiadają SketchUp 2017 i starsze licencje jest ściągnięcie pliku Collada i zrobienie importu do SketchUp.

Jak to zrobić?

 • Przy ściąganiu pliku z 3dwarehouse należy wybrać plik Collada.
 • Pobierze nam się plik Zip, który następnie trzeba rozpakować
 • W SketchUp kiedy mamy otwarty program wybieramy Plik (File) —> Importuj (Import) i z listy wybieramy plik z rozszerzeniem .dae z folderu, który rozpakowaliśmy.
 • W ten sposób otwiera nam się model ściągnięty z 3dwarehouse ze wszystkimi teksturami

Voila!